Stadgar

1 Allmänna bestämmelser

§ 1 Omfattning

Svenska S 30 Förbundet (S 30 F) består av personer, som i behörig ordning vunnit medlemskap i förbundet.

§ 2 Ändamål

Svenska S 30 Förbundet, bildat 1974, har ändamål att vara klassförbund för personer intresserade av den av Svenska Seglarförbundet (SSF) framtagna entypsskärgårdskryssaren S 30 och därvid bl a handha S 30:ans klassregler, var vid båtens karaktär av familjebåt jämväl skall beaktas. I övrigt ankommer det på S30 F att i tillämpliga delar arbeta enligt SSF:s vid varje tidpunkt gällande stadgar för klassförbund, bilaga A. S 30 F har ej status som förbundssällskap.

§ 3 Beslutande organ

Ordinarie årsmöte är förbundets högsta beslutande organ. Extra årsmöte är förbundets beslutande organ i frågor som föranlett dess inkallande. Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ då ordinarie årsmöte eller extra årsmöte icke är samlat.

§ 4 Inval, anslutning och utträde

Ansökan om medlemskap kan göras av person intresserad i S 30-klassen. Inträde i förbundet erhålles efter styrelsens prövning och godkännande. Utträde ur förbundet erhålles efter skriftlig framställning till styrelsen eller genom uteslutning.

§ 5 Uteslutning

Medlem, som ej inbetalt sina avgifter enligt årsmötesbeslut före verksamhetsårets slut må efter styrelsens prövning uteslutas. Medlem, som genom sitt uppträdande skadar förbundets anseende eller bryter mot dessa stadgar, må av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss, av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet. Beslut om uteslutning skall med angivande av orsak delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis. Medlem som uteslutits, äger rätt att, inom 14 dagar efter delgivning, överklaga beslutet genom skriftligt besvär medelst rekommenderat brev. Överklagat beslut skall behandlas på ordinarie årsmöte, där fattat beslut är slutgiltigt.

§ 6 Årsavgift

Medlem avlägger årlig avgift enligt beslut på årsmöte.

§ 7 Verksamhetsår och räkenskapsår

S 30 F:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 8 Revision

S 30 F:s verksamhet och förvaltning revideras av två revisorer plus en revisorsuppleant valda av ordinarie årsmöte. Det åligger revisorena att efter revision till styrelsen överlämna, till ordinarie årsmöte, ställd revisionsberättelse senast 10 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 9 Omröstning

Med undantag för beslut beträffande stadgeändring beslutas i sakfrågor genom absolut majoritet och i val genom relativ majoritet. För beslut om ändring av dessa stadgar erfordras dock minst 2/3 av ordinarie eller extra årsmöte avgivna röster. Omröstning sker öppet, om icke sluten såda begäres. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 10 Stadgeändring eller tillägg

Förslag till ändring eller tillägg till stadgarna skall skriftligen ingivas till styrelsen i S 30 F. Efter behandling skall förslaget genom styrelsens försorg sändas ut på remiss till medlemmarna. Remisstiden skall omfatta minst 6 veckor. Fastsställande av ändringar eller tillägg sker efter beslut på ordinarie årsmöte samt ytterligare ett ordinarie eller extra årsmöte med tidsskillnad på minst 2 månader mellan nämda möten.

§ 11 Upplösning

Upplösning av S 30 F kan ske efter beslut av två på varandra följande allmänna möten, av vilket det ena skall vara årsmöte. Förbundets tillgångar överlämnas till Svenska seglarförbundet.

§ 12 Vimpel

S 30 F:s vimpel ser ut enligt bilaga B och är blått med gult mittfält.

2 Årsmöte

§ 13 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles årligen under januari-mars månad på tid och plats enligt styrelsens beslut. Styrelsen kallar till ordinarie årsmöte genom skriftligt meddelande innehållande jämväl förslag till dagordning till medlemmar senast 20 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 14 Extra årsmöte

När styrelsen så finner erforderligt äger den rätt att inkalla extra årsmöte. Styrelsen åligger att inkalla extra årsmöte om minst 1/5 eller 25 medlemmar göt framställan därom. Kallelse till extra årsmöte sker med tillämpning av i § 12 intagna föreskrifter.

§ 15 Rösträtt

Rösträtt tillkommer medlem av S 30 Förbundet. I fråga om klassregler äger dock endast ägare, även delägare med 25% delägarskap, av i Sverige registrerade S 30 rösta, dock endast en röst per båt. Rösträtt får utövas av medlem med fullmakt för högst 10 medlemmar. Ingen äger rätt att rösta för mer än 1/5 av mötets röstetal. Styrelseledamot äger ej rätt att rösta i frågor rörande ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmöte är beslutsmässigt med det antal röster som är representerade.

§ 16 Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt på ordinarie och extra årsmöte tillkommer i samtliga frågor medlemmar, röstberättigade ombud, ledamot av styrelsen samt revisorer.

§ 17 Motioner och styrelsens förslag

Medlem som önskar få fråga behandlad av årsmöte, har att senast 1 december insända motion i ärendet till S 30 F:s styrelse. Förbundsstyrelsen yttrar sig till årsmötet över motion om den finner detta påkallat. Styrelsen äger rätt att framlägga förslag till ordinarie eller extra årsmöte.

§ 18 Ärenden

Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor upptagas till behandling:

a) årsmötets öppnande

b) upprop och justering av röstlängd

c) val av en justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll samt val av två rösträknare

d) fråga angående årsmötets behöriga utlysande

e) val av årsmötets ordförande och sekreterare

f) styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport

g) revisorernas berättelse

h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

i) motioner

j) övriga ärenden som förbundsstyrelsen vill bringa under årsmötets beslut

k) fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift till S 30 F

l) val av ledamöter i förbundsstyrelsen

m) val av två revisorer plus en revisorssuppleant

n) val av minst två ledamöter i valnämden

o) övriga frågor

3 Förbundsstyrelsen

§ 19 Sammansättning

Styrelsen består av sju personer enligt följande: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Klubbmästare Två ledamöter jämte högst fyra suppleanter Av årsmötet valda ledamöter utses för två år. Udda år avgår ordförande, kassör, klubbmästare och en ledamot. Jämna år avgår vice ordförande, sekreterare och en ledamot.

§ 20 Kallelse och beslutsmässighet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande och om beslutet ense. Röstning genom fullmakt får icke äga rum.

§ 21 Arbetsutskott

Styrelsen äger inom sig utse arbetsutskott bestående av högst fyra ledamöter. Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässigt då minst hälften av ledamöterna är närvarande och om beslutet ense. Styrelsen äger jämväl rätt utse kommittéer att handlägga frågor som styrelsen bestämmer. Av styrelsen utsedd klassnämd bör bestå av högst fyra ledamöter och ha som främsta uppdrag att handha klassregler och frågor med anknytning därtill.

§ 22 Åligganden

Styrelsen, som är gemensamt ansvarig för förvaltningen av förbundet tillgångar, åligger – med den begränsningen som följer av särskilda bestämmelser i dessa stadgar – att verka för att fullfölja S 30 F:s ändamål enligt § 2.

Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna inom sig. Förslag till arbetsordning bilägges som bilaga C till dessa stadgar.

4 Valnämd

§ 23 Sammansättning

Årsmöte tillsätter genom val på ett år en valnämnd, bestående av minst två ledamöter, varav en sammankallande. För uppdrag inom valnämnden är ledamot av styrelsen, revisor och revisorssuppleant icke valbar.

§ 24 Uppgift

Valnämnden åligger att upprätta förslag på kandidater till styrelsen enligt § 19, revisorer och revisorssuppleanter enligt § 8. Valnämnden åligger tillika att senast 20 dagar före ordinarie årsmöte till styrelsen överlämna sina till årsmötet ställda förslag.

Stadgar PDF-dokument